Významné objevy 

Stránka k dispozici také ve formátu PDF DOC.

600 př.n.l. - popis přitažlivých sil vznikajících třením jantaru (Thales)

1600 - první poznatky o elektřině získané třením (Gilbert W.)

Gilbertova kniha O magnetu

1663 - přístroj na výrobu elektřiny třením (Guericke O.)

1729 - rozdělení látek na vodiče a nevodiče (Gray St.)

1733 - rozlišení kladné a záporné elektřiny (Du Fay)

1752 - důkaz elektrické povahy blesku, hromosvod (Franklin B.)

1784 - vztahy o přitažlivých silách mezi náboji (Coulomb Ch. A.)

1789 - podnět k získání zdroje elektrického proudu, tzv. živočišná elektřina (Galvani L.)

1796 - galvanický článek na výrobu el. proudu (Volta A.)

1800 - uskutečněná elektrolýza vody (Charlisle A.)

1802 - objev a popis elektrického oblouku (Petrof V. V.)

1809 - elektrický telegraf (Sömmering S. T.)

1811 - elektrická oblouková lampa (Davy H.)

1820 - působení el. proudu na magnetku (Oersted H. Ch.)

1821 - objevení termoelektřiny (Seebeck T. J.)

1824 - základy elektromagnetismu a elektrodynamiky (Ampere A. M.)

1825 - magnetizace železa elektrickým proudem, elektromagnet (Gay-Lussac L. J.)

1826 - vztah mezi elektrickým proudem, napětím a odporem, Ohmův zákon (Ohm G. S.)

1828 - první elektrický motor (Barlow P.)

1831 - objev elektromagnetické indukce, základy teorie elektromagnetického pole (Faraday M.)

1833 - pravidlo o směru indukovaného proudu (Lenz H. F. E.)

1833 - popsání zákonů elektrolýzy (Faraday M.)

1834 - elektromagnetický telegraf (Gauss K. F., Weber W. E.)

1834 - elektromotor na stejnosměrný proud (Jacobi M. H.)

1835 - závislost elektrického odporu na teplotě (Lenz H. F. E.)

1837 - Morseův telegraf a abeceda (Morse S. F. B.)

1838 - objev galvanoplastiky (Jacobi M. H.)

1841 - zákon o přeměně elektrické energie v tepelnou energii (Joule J. P.)

1850 - výpočet elektrických proudů v rozvětvených obvodech (Kirchhoff G. R.)

1851 - konstrukce indukční cívky (Ruhmkorff H. D.)

1855 - první dálnopis (Hughes D. E.)

1859 - objev katodových paprsků (Plücker J.)

1860 - olověný akumulátor (Planté G. R.)

1861 - telefonní mikrofon (Reis J. P.)

1864 - teorie elektromagnetického pole (Maxwell J. C.)

1866 - konstrukce dynama (Siemens W.)

1876 - elektrický telefon (Bell A. G.)

Bellův telefon

1876 - oblouková lampa (Jabločkov P. N.)

1877 - fonograf (gramofon) a mikrofon (Edison T. A.)

Edisonův dynamický reproduktor a mikrofon

1877 - trubice katodových paprsků (Braun K. E.)

1878 - regulace elektrického oblouku lampy (Křižík F.)

1879 - uhlíková žárovka (Edison T. A.)

1879 - elektrická pouliční lampa (Siemens W.)

1882 - přenos el. energie na vzdálenost 57km (Depréz M.)

1882 - první veřejná elektrárna

1885 - otáčivé magnetické pole a indukční motor (Ferraris G., Tesla N.)

1886 - elektrolytická průmyslová výroba hliníku (Héroult P. L. T.)

1888 - objevení elektromagnetických vln (Hertz H.)

1888 - objev fotoelektrického jevu (Hallwachs W. L. F.)

1889 - třífázový generátor a třífázový rozvod (Dolivo-Dobrovolskij M. O.)

1891 - princip kinematografu (biograf) (Edison T. A.)

1891 - konstrukce transformátoru (Tesla N.)

1893 - konstrukce fotonky (Geitel H. F.)

1895 - první radiové spojení (Popov A. S.)

1895 - rentgenové záření (paprsky X) (Röntgen W. C.)

1896 - objev přirozené radioaktivity (Becquerel H.)

1897 - bezdrátový telegraf (Marconi G. M.)

Marconiho bezdrátový telegraf

1897 - změření el. nábojů iontů (Townsen J.)

1898 - konstrukce obrazovky (Braun K. F.)

1900 - žárovka s kovovým vláknem (Auer K.)

1901 - zákon o emisi elektronů z rozžhavených kovů (Richardson O.W.)

1901 - přenos lidské řeči rozhlasem (Fessenden R. A.)

1902 - přirozený radioaktivní rozpad (Rutheford R. A., Soddy F.)

1903 - vysílač netlumených elektrických kmitů (Poulsen V.)

1903 - základy elektronové teorie atomu (Thomson J. J.)

1904 - konstrukce diody (Fleming J. A.)

1905 - speciální teorie relativity (Einstein A.)

1906 - konstrukce zesilovací elektronky (Forest L., Lieben R.)

1909 - stanovení hmotnosti a náboje elektronu (Millikan R.)

1913 - vytvoření modelu atomu (Bhor N.)

1915 - elektronkový vysílač (Forest L.)

1916 - obecná teorie relativity (Einstein A.)

1919 - první umělá jaderná přeměna (Rutheford E.)

1919 - zvukový film (Engl J., Vogt H., Massole J.)

1922 - základy polarografie (Heyrovský J.)

1926 - první televizní přenos (Baird J. L.)

1932 - objev neutronu (Chadwick J.)

1932 - teorie o složení atomového jádra z protonů a neutronů (Heisenberg W. K., Tamm I. J., Ivaněnko D. D.)

1934 - objev umělé radioaktivity (manželé Curieovi)

1934 - štěpení prvků neutrony (Fermi E.)

1935 - konstrukce radaru (Watson-Watt R. A.)

1938 - štěpení jádra uranu (Hahn O., Strassmann F.)

1839 - přenos barevné televize (Baird J. L.)

1942 - první jaderný reaktor (Fermi E.)

1948 - objev tranzistorů (Brattain W. H., Bardeen J., Schockley W. B.)

1950 - návrh na řízení termojaderné reakce (Tamm I. J., Sacharov A. D.)

1950 - elektronový mikroskop (Müller E. W.)

1951 - neřízená termojaderná reakce (vodíková puma) (Teller E.)

1954 - objev maseru (Townes Ch. H., Prochorov A. M., Basov N. G.)

1954 - první atomová elektrárna (SSSR)

1957 - první umělá družice Země (SSSR)

1958 - pokusná telekomunikační družice (USA)

1958 - objev laseru (Basov N. G., Prochorov A. M., Townes Ch. H.)

1959 - přenos fotografických snímků odvrácené strany Měsíce (SSSR)

1962 - přenos televizních pořadů pomocí družice Telstar (USA)

1966 - přenos televizních snímků z povrchu Měísce (SSSR)

1972 - počítač s laserovou pamětí (USA)

1979 - první kompaktní deska - CD

 

0 Prokop Diviš (1696 - 1765) - český přírodovědec,konstruktér a vynálezce bleskosvodu. Stavěl se proti Franklinovým neuzemněným tyčím, jeho princip uzemněného bleskosvodu se používá dodnes.

0 James Watt (1736 - 1819) - anglický mechanik, fyzik samouk a vynálezce. Významně zdokonalil parní stroj, upřesnil fyzikální pojem práce a zavedl jednotku koňské síly, která byla později nazvána jeho jménem [W].

0 Charles-Augustin de Coulomb (1736 - 1806) - francouzský inženýr a fyzik, zakladatel elektrostatiky, formuloval základní zákony fyziky o chování elektrických nábojů. Podle něj byla jednotka elektrického náboje nazvána coulomb [C].

0 Luigi Galvani (1737 - 1798) - italský fyziolog a přírodovědec. Pokusy s preparáty žabích svalů dal podnět k Voltovu pozorování vzniku elektrického napětí mezi dvěma kovovými elektrodami spojenými kapalným vodičem.

0 Alessandro Giuseppe Volta (1745 - 1827) - italský fyzik, zakladatel nauky o elektřině, vynálezce kondenzátoru a elektrického článku. Objevil souvislost elektřiny s magnetismem. Jeho jménem je nazvána jednotka elektrického napětí [V].

0 Marie André Ampére (1775 - 1836) - francouzský fyzik a matematik. Formuloval zákon o silovém působení proudových elementů a pravidlo pravé ruky. Jeho jménem je nazvána jednotka elektrického proudu [A].

0 Georg Simon Ohm (1787 - 1854) - německý fyzik, jehož největším objevem byl zákon, dnes nazývaný Ohmův, vyjadřující vzájemnou závislost elektrického proudu, napětí a odporu.

logo

Dnes je ,
svátek slaví .

Pavel Drábek © 2001 - 2021

Valid HTML 4.01!